Hysbysiad Preifatrwydd ESC International

Mae Graddiad Moesegol Cymru yn eiddo i ESC International (rhif y cwmni 10210440).

Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut mae ESC International yn defnyddio’r data personol rydym ni’n ei gasglu pan fyddwch chi’n defnyddio’n gwefan.

Mae ESC International yn casglu’r data canlynol:
 • Gwybodaeth adnabod bersonol gan gynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich cyfeiriad cartref/busnes, eich rhif ffôn, eich dyddiad geni.

Rydych chi’n darparu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu i ESC International yn uniongyrchol. Rydym ni’n casglu data a phrosesu data pan fyddwch chi’n:

 • Cofrestru ar-lein i’n cylchlythyr
 • Cofrestru ar-lein ar gyfer unrhyw un o’n gweithdai neu gyrsiau hyfforddi
 • E-bostio ni’n uniongyrchol
 • Cysylltu â ni’n wirfoddol trwy unrhyw un o’n cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys: twitter, linkedin, googlemybusiness a youtube
 • Defnyddio neu’n gweld ein gwefan drwy friwsion eich porwr

Mae ESC International yn casglu’ch data er mwyn i ni allu:
 • Prosesu eich cais i dderbyn ein gwasanaethau
 • Anfon ein cylchlythyr atoch
 • Dadansoddi data ymwelwyr â’n gwefan
 • Cysylltu â chi yn ystod y broses o ddarparu ein gwasanaethau
 • Cysylltu â chi am unrhyw ddiweddariadau cyfryngau cymdeithasol

Pan fydd ESC International yn rhoi gwasanaeth am dâl i chi ac yn prosesu’ch archeb, gallwn anfon data i, a defnyddio’r wybodaeth sy’n deillio o, asiantaethau gwirio credyd i atal pryniannau twyllodrus.

Llwyfannau mae ESC International yn eu defnyddio i storio’ch data yn ddiogel:
 • Cronfa ddata ein gwefan sy’n cynnwys y meddalwedd diweddaraf, cysylltiadau diogel, cyfyngwr cynigion mewngofnodi a gosodiad a chodio cywir y wefan.
 • Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ôl eu polisïau preifatrwydd. Bydd unrhyw ddata personol rydym ni’n ei storio ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddata rydych chi wedi ei roi i ni yn wirfoddol. Diogelir unrhyw ddata a storir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan bolisi preifatrwydd y llwyfan honno. Mae hyn yn cynnwys:

Twitter- cliciwch yma.

Linked In- cliciwch yma.

Youtube- cliciwch yma.

 • Google Analytics sy’n sicrhau trosglwyddo diogel gan ddefnyddio Diogelwch Cludo Llym HTTP (HSTS), sy’n gorchymyn i borwyr sy’n cefnogi HTTP dros SSL (HTTPS) ddefnyddio’r protocol amgryptio hwnnw ar gyfer pob cyfathrebiad rhwng defnyddwyr, gwefannau, a’n gweinyddion.
 • Mailchimp sy’n storio ac yn diogelu data yn ôl eu polisïau diogelwch eu hunain a ellir eu canfod

Mae ESC International yn dibynnu ar y sail gyfreithiol eich bod wedi rhoi cydsyniad penodol i ni storio a phrosesu’ch data. Bydd ESC International yn cadw eich gwybodaeth adnabod bersonol oni bai eich bod yn penderfynu tynnu’ch cydsyniad yn ei ôl. Gallwch dynnu’ch cydsyniad yn ei ôl ar unrhyw adeg.

Marchnata:

Os ydych chi wedi cytuno i dderbyn marchnata a gwybodaeth drwy ein cylchlythyr, gallwch optio allan yn nes ymlaen. Mae gennych chi’r hawl ar unrhyw adeg i stopio ESC International rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Os na hoffech chi dderbyn cyfathrebiadau gennym ni at ddibenion marchnata bellach, cliciwch yma.


Beth yw eich Hawliau Diogelwch Data?:

Hoffai ESC International wneud yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o’ch holl hawliau diogelwch data a’ch bod yn rhydd i ddewis arfer yr hawliau hyn. Mae gan bob defnyddiwr yr hawl i’r canlynol:

 • Yr hawl i gael ei hysbysu – Mae rhaid i ESC International ddweud wrthych chi pa ddata sy’n eiddo i chi sy’n cael ei gasglu, sut mae’n cael ei ddefnyddio, am ba hyd y bydd yn cael ei gadw ac a fydd yn cael ei rannu ag unrhyw drydydd partïon.
 • Hawl mynediad – Mae gennych chi’r hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gan ESC International amdanoch chi.
 • Yr hawl i gywiro – Mae gennych chi’r hawl i gywiro data sy’n anghywir neu’n anghyflawn.
 • Yr hawl i gael eich anghofio – O dan rai amgylchiadau, gallwch ofyn i ESC ddileu unrhyw ddata personol a storir amdanoch chi.
 • Yr hawl i gludadwyedd – Gallwch ofyn i ESC International drosglwyddo unrhyw ddata sydd gennym amdanoch chi i gwmni arall
 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Gallwch ofyn i ESC gyfyngu ar y ffordd mae’n prosesu data personol.
 • Yr hawl i wrthwynebu – Mae gennych chi’r hawl i herio rhai mathau o brosesu, fel marchnata uniongyrchol.
 • Hawliau sy’n gysylltiedig â phenderfyniadau awtomatig, gan gynnwys proffilio – Gallwch ofyn i ESC International ddarparu copi o weithgareddau prosesu awtomatig ESC International os credwch fod y data’n cael ei brosesu’n anghyfreithlon.

Os ydych chi’n gwneud cais, mae gennym ni fis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, cysylltwch â ni:

 • E-bost- info@escinternational.org
 • Ffôn- +44 (0)773 0035572
 • Cyfeiriad- Viney Cottage
                    Sain Ffagan
                    Caerdydd      
                  CF5 6DU

Beth yw Briwsion?:

Ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur er mwyn casglu gwybodaeth log safonol y rhyngrwyd a gwybodaeth ar ymddygiad ymwelwyr yw briwsion. Pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan ESC International, gallwn ni gasglu gwybodaeth gennych chi’n awtomatig trwy friwsion neu dechnoleg debyg

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.allaboutcookies.org

Sut rydym ni’n defnyddio briwsion?:

Mae ESC International yn defnyddio briwsion mewn nifer o ffyrdd i wella eich profiad ar ein gwefan, gan gynnwys:

 • Eich cadw wedi’ch mewngofnodi
 • Deall sut rydych chi’n defnyddio’n gwefan

Pa fathau o friwsion ydym ni’n eu defnyddio?:

Mae nifer o wahanol fathau o friwsion. Defnyddiau ESC International:

 • Swyddogaethau- Mae ESC International yn defnyddio’r briwsion hyn fel gallwn ni eich adnabod ar wefan ESC International a chofio eich dewisiadau blaenorol. Gallai’r rhain gynnwys pa iaith sy’n well gennych chi a’ch lleoliad. Defnyddir cymysgedd o friwsion personol a briwsion trydydd parti.
 • Briwsion HTTP- Defnyddir y rhain gan lyfrgelloedd JavaScript Google Analytics ac fe’u defnyddir i gofio beth mae defnyddiwr wedi ei wneud ar dudalennau blaenorol a sut mae wedi rhyngweithio â’r wefan. Gellir canfod gwybodaeth lawn am y briwsion a ddefnyddir gan Google Analytics

Rheoli Briwsion:

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn briwsion, ac mae’r wefan uchod yn dweud wrthych sut i dynnu briwsion o’ch porwr. Fodd bynnag, mewn ychydig o achosion, gall rai o nodweddion gwefan ESC International beidio â gweithio o ganlyniad i hynny.

 

Polisïau Preifatrwydd Gwefannau eraill:

Mae gwefan ESC International yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae ein polisi preifatrwydd ni yn berthnasol i wefan ESC International yn unig, felly os ydych chi’n clicio ar wefan arall, dylech ddarllen eu polisi preifatrwydd nhw.

Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd:

Mae ESC International yn adolygu ei bolisi preifatrwydd yn rheolaidd ac yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 16eg Chwefror 2021.

 

Cysylltwch â Ni:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am bolisi preifatrwydd ESC International, y data rydym ni’n ei ddal, neu yr hoffech chi arfer unrhyw un o’ch hawliau diogelu data, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

 • E-bost- info@escinternational.org
 • Ffôn- +44 (0)773 0035572
 • Cyfeiriad – Viney Cottage
                      Sain Ffagan
                      Caerdydd
                      CF5 6DU

 

Cysylltwch â’r Awdurdod Priodol:

Pe dymunech wneud cwyn neu eich bod yn teimlo nad yw ESC International wedi ateb eich pryder yn ddigonol, efallai yr hoffech chi gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ffôn- 0303 123 1113

Gwefan- www.ico.org.uk/global/contact-us